جستجو

شارژ تلفن همراه در 30 ثانیه

یکی از دغدغه های اساسی تولیدکنندگان تلفن های همراه بهبود عملکرد باتری ها و نیز کاهش مدت زمان شارژ دوباره آنها است.